بیماری های داخلی

پایین آورنده قند خون

درمان کبد چرب و التهابات کبد

کمک به کاهش کلسترول

کمک به کاهش فشارخون